Medezeggenschapsraad

Onze school heeft net als alle andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR).

In onze MR zijn twee ouders vertegenwoordigd.
Er zijn ook twee teamleden vertegenwoordigd.

De MR praat en denkt mee over het beleid van de school, bijvoorbeeld over de schoolgids of het financiële schoolbeleid met als doel de betrokkenheid van ouders te vergroten.
De MR vergadert ongeveer één keer in de twee maanden.

Vanuit de scholen van de vereniging hebben een aantal vertegenwoordigers zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Dit is de medezeggenschapsraad van scholen binnen CBO NW Fryslân : GMR.

Als het gaat om bestuursbeleid of bestuursafspraken die voor alle scholen gelden, dan worden zaken voorgelegd aan de GMR.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt met de Commissie van Bestuur (CvB) nieuw beleid of afspraken die voor alle scholen van de vereniging gelden.
De GMR wordt gevormd door ouders en personeelsleden die in de Medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben.