Pedagogisch klimaat
Pedagogisch klimaat
Onze school wil een school zijn waar de kinderen met plezier naartoe gaan en zich gezien en gehoord voelen. Een school waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen/mogen zijn.
De sfeer in onze school is veilig, rustig en vertrouwd. We zijn alert op zaken als discriminatie en pesten en werken in ons onderwijs gericht aan het voorkomen daarvan.
Op onze school zijn leerkrachten geschoold om de Kanjertraining te geven. Hierbij leren de kinderen o.a. zich in te leven in een ander en werken we aan het vergroten van de sociale vaardigheden van onze kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Termen als verantwoordelijkheid, vertrouwen en voor jezelf opkomen, komen bij de Kanjertraining aan de orde. De Kanjerlessen staan voor alle groepen op het lesrooster.
Een aantal aspecten krijgt extra aandacht:
* ‑intensivering van de leerkrachtbegeleiding van kinderen op het schoolplein. Kinderen leren zelf ”problemen” op te lossen.
*
‑in de dagelijkse praktijk is het belangrijk dat leerkrachten de principes van de Kanjerlessen zo uniform mogelijk naar de leerlingen toe uitdragen.
* ‑een zo goed mogelijke aansluiting bij de thuissituatie (overleg, informatieavond, afspraken, oudercontacten, e.d.).

Er zijn duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken nagekomen worden.
Schoolleiding en leraren kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en leren, waarin alle leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen bij de schoolgemeenschap.
Het schoolklimaat is ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling waarbij gebruik gemaakt wordt voor ondersteuning door de methode Trefwoord en de Kanjermethode.
Het hele team heeft naast de cursus van de Kanjermethode een tweedaagse training gevolgd “Ut muterút” van Menno Tuik, die lijkt op Rots en Water en waarvan het de bedoeling is meer handvatten te krijgen om de leerlingen qua gedrag, nog beter tot hun recht te laten komen.


Voertaal
De voertaal op onze school is Nederlands. Friestalige leerlingen worden opgevangen in de Friese taal. Er is een Friese middag waarop Fries gesproken wordt bij vakken als handvaardigheid, gym en tekenen.
Engels wordt vanaf groep 5 gegeven. We oriënteren ons op het geven van meer Engels in de onderbouw. Dit gebeurt nu al in de vorm van liedjes. De taalcoördinatoren zijn aangesloten bij het netwerk meertaligheid.
Doorlopende leerlijnen
De inzet op onze school is een doorlopend leerstofaanbod vertaald in een doorlopende leerlijn voor leerlingen vanaf groep één met een logische, nauw aansluitende en makkelijk te nemen overgang naar de volgende groep of ontwikkeltraject. Als dit niet haalbaar is voor een leerling wordt het leerstofaanbod zo nodig aangepast in een passend aanbod of ontwikkel perspectief; het OPP.
Hierbij wordt opgemerkt dat de uitstroom van de leerling in het geval van een OPP dan afwijkend is van het gangbare uitstroomprofiel.


Passend onderwijs
Onze school heeft haar kwaliteiten en ontwikkelpunten beschreven in een zogenaamd schoolondersteunings profiel (SOP).
In het schoolondersteuningsprofiel staan de volgende onderdelen beschreven:
- een korte typering van onze school.
- de kwaliteit van de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
- de deskundigheid waarover onze school kan beschikken.
- de voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

De zorgperiodes zijn aangegeven in de jaarplanning.
Preventief signaleren en handelen ter voorkomen van leer en gedragsproblemen zijn van belang.
Daartoe is er ruimte voor invullen in de dagplanning en vinden er gesprekken plaats tussen de leerkracht en de intern begeleider.
Vanuit deze signalering wordt er cyclisch en planmatig gewerkt om de onderwijsprogramma's en leerlijnen af te stemmen op leerlingen met meer of mindere intelligentie.
De leerkracht en de intern-begeleider bewaken dit proces.
Leerlingen die meer kunnen hebben ook de mogelijkheid om naar de plusklas binnen onze vereniging te gaan. Hieraan ligt een gedegen signalering ten grondslag.

Onze school heeft voor leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften extra aanbod en begeleiding gepland. Deze ondersteuning is gericht op het (ontwikkelings-)perspectief van de leerling.
Voor de leerlingen die structureel onderwijsaanbod krijgen op een ander niveau dan de leeftijdsgroep of extra bekostigd worden vanuit het samenwerkingsverband, stelt de school een (ontwikkelings-)perspectief op.
Wij evalueren regelmatig of de extra ondersteuning het gewenste effect heeft en stellen dit zo nodig bij.

Ook werken we nauw samen met ouders, voorschoolse voorzieningen, voorgaande scholen en ketenpartners door informatie over leerlingen uit te wisselen ter bestrijding van uitval en ten behoeve van leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. We zien ouders als partner in het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen en stemmen ons ouderbeleid daar op af. Voor kinderen in achterstandssituaties en/of met een ondersteuningsbehoefte werkt de school intensief samen met ouders, ketenpartners en met partners in het samenwerkingsverband.
Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen worden de ouders en de vervolgschool ook geïnformeerd over de ontwikkeling van de leerlingen.

Uit de analyse van het schoolondersteuningsprofiel volgen geen specifieke acties.
Wij zijn heel tevreden dat er een netwerk om de school staat waar we naar tevredenheid een beroep op kunnen doen wanneer dit nodig is.
Groep 1 / 2
De aanpak in de groepen 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen, evenals de inrichting van het lokaal en de manier van werken. Het werken in de kleutergroepen gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de dag en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, met gym in het speellokaal en op het schoolplein.

In groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor regelmaat en gewoontevorming. Leren doen ze vooral door te spelen. Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. Op hun eigen niveau gaan de kinderen al wat meer ”presteren.”

De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema, zoals bijv. ”de winkel” of ”de lente”.

Er is veel aandacht voor taalverwerving, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Veel kinderen zitten ruim twee jaar (of drie) in een kleutergroep. Hoe lang de kleuterschooltijd is, is afhankelijk van hun leeftijd en hun aard en aanleg.

In groep 1 en 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden, die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep drie.

We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in de kleutergroepen zit. Succesvol groep drie doorlopen lukt pas als een kind hieraan toe is. We willen voorkomen dat een kind jarenlang op de tenen de school moet doorlopen. Het is ook zo dat wanneer kleuters meer kunnen dan het normale aanbod de school daarop inspeelt door bij dezelfde thema’s aangepaste opdrachten aan deze kinderen te geven.

We gebruiken in deze groepen o.a. ”Met sprongen vooruit” (voorbereidend rekenen), ”Schatkist” (voorbereidend lezen, rekenen en taal), en de methode Pennestreken voor het voorbereidend schrijven. De jongste kleuters doen ook aan de motorische ontwikkeling d.mv. kleien, scheuren, knippen, verven, vingerverven, kleuren met wasco, stiften en kleurtjes. Daarnaast maken we gebruik van de mappen Fonemisch en Cijferend bewustzijn. Spelenderwijs leren de kleuters ook omgaan met de de Ipad.

Digitalisering
Naast de vertrouwde methoden speelt ook het gebruik van digitale methoden en gebruik van het digitale schoolbord een belangrijke rol. De leerlingen hebben vanaf groep 4 allemaal de beschikking over een eigen laptop.Bij taal, rekenen en spelling maken ze hierop de opdrachten van Snappet.

Onderdelen van de methodes worden hier ook op gemaakt.

Daarnaast vindt de school het belangrijk dat de kinderen ook regelmatig schrijven. Dit is belangrijk voor hun handschrift en motorische ontwikkeling.


Het stelsel van kwaliteitszorg op school
Onze school weet, rekening houdend met haar maatschappelijke opdracht en kenmerken van de leerling populatie, waarin zij zich wil onderscheiden, c.q. profileren, en heeft daaruit toetsbare doelen afgeleid voor de korte en middellange termijn. De kwaliteitszorg heeft in elk geval betrekking op de resultaten, het onderwijsproces waaronder het aanbod, het schoolklimaat en de veiligheid. De schoolleiding en de leraren beoordelen systematisch maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid heeft en onderhoudt. De school betrekt onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden bij deze beoordeling en analyseert de relatie van de resultaten met de financiële voorzieningen en wettelijke vereisten. De evaluaties leiden tot toegankelijke managementinformatie. Waar nodig voert de school planmatig verbeteringen door die voldoende ambitieus zijn en aansluiten bij de evaluaties. Hiertoe maken we gebruik van de PDCA cyclus.


De inrichting van onze kwaliteitszorg


Instrument / systeemBetrokkenenFrequentie / systematiek1ZorgcyclusTeam/directie4 x per jaar2SchoolzelfevaluatieTeam/directie2 x per jaar3WMK schooldiagnosesTeam/directiejaarlijks 3 kaarten/onderwerpen4GesprekkencyclusTeam/directiejaarlijks5Kanvas soc emleerlingen2x per jaar6Sociale VeiligheidleerlingenjaarlijksVerantwoording en dialoog
We betrekken interne en externe belanghebbenden, bij de ontwikkeling van ons beleid, bespreken regelmatig onze ambities en welke resultaten we behalen. We vragen van deze belanghebbenden een actieve bijdrage in het realiseren van haar ambities en doelen en spreken hen daarop aan. Daarnaast staat onze school open voor wensen en voorstellen van interne en externe belanghebbenden en verwerkt deze zo mogelijk. We verantwoorden ons over de resultaten op een voor de belanghebbenden toegankelijke en heldere wijze. De interne overlegstructuur staat op de jaarplanning evenals de onderdelen van de toetskalender. Ouders worden op de hoogte gehouden via het ouderportaal van MIjn school, gesprekken met leerkrachten en thema avonden. Opbrengsten en actiepunten kunnen belanghebbenden ook volgen via het ouderportaal. Hierin staan de documenten die dit aangeven zoals schoolgids, schooljaarplan en schoolplan. Dit alles wordt ook gedeeld met de leden van de MR.