CBS De Wizebeam

C.B.S. ”De Wizebeam” is een moderne, open, christelijke basisschool met rond de 100 leerlingen. Op De Wizebeam werken we met zorg, in samenspraak met de ouders, aan de toekomst van elk kind.

Als basisschool willen we een goede basis leggen, zodat de kinderen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen en hun talenten leren ontdekken. De Wizebeam is een basisschool, die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van de leermiddelen en in de sfeer die heerst op school. Elke dag is er een dagopening en een dagsluiting. Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit. We gebruiken de methode Trefwoord. Samen met de ouders willen we in alle bescheidenheid aan de christelijke opdracht werken. De in de Bijbel verwoorde gedachten over God en de naaste liefhebben vormen de grond voor ons handelen in de school. Met/in de plaatselijke kerk houden we eenmaal per jaar een Schoolkerkdienst, waarin de kinderen centraal staan.

Het gebouw
Ons schoolgebouw staat aan de Tilledyk en had aan de voorzijde de uitstraling van een ’oude’ school (1919). Door de jaren heen hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden.

In 2017 heeft de laatste verbouwing plaatsgevonden en daarbij heeft de school een uitstraling gekregen die beter bij het onderwijsconcept van deze tijd past.

Op het plein, voor en achter, staan diverse speeltoestellen.

Met subsidie van de provincie heeft het voorplein in 2018 een metamorfose ondergaan. Het resultaat is een speelplein met nieuwe toestellen op natuurlijke basis waarmee we met veel plezier de toekomst in kunnen.

Het gebouw heeft 6 lokalen waarvan een in gebruik is als peuterlokaal. Daarnaast een kleutergymzaal, een multifunctionele ruimte (leerplein) met een computernetwerk.

Er is een leesdocumentatiehoek, een zorgruimte en een personeels- en directiekamer.

De schoolnaam
NEDERLANDS: De Wizebeam werd vroeger gebruikt door de boeren bij het vervoer van hooi en tarweschoven.

Een ander woord voor Wizebeam was ook bynstok of pontsjer. Deze stok werd over de lading heen gelegd en met een touw onder aan de wagen vastgesjord.

Zo bleef de lading goed zitten tijdens het schommelende vervoer van het land naar de boerderij.

De basisschool kan en mag ook werken als een Wizebeam: onze school wil er voor gaan om vanuit onze identiteit het beste uit alle leerlingen te halen.

Uitgangspunt is aan te sluiten bij wat het kind meebrengt om samen over tal van hobbels en bobbels, welke ook bij het leven horen, een stap te zetten in de ontwikkeling op weg naar hun volwassenheid.

In overdrachtelijke zin kun je de school met de kinderen zien als een boom met blaadjes eraan; de wortels zijn de ouders; de stam, het bestuur, de schoolcommissie en de MR; en de takken, het team.

Zij allen zorgen ervoor dat het de kinderen (de blaadjes) aan niets ontbreekt.

Daarbij neemt de christelijke school een bijzondere plaats in omdat hier de verhalen uit de bijbel met de wijsheid van God aan de kinderen doorgegeven mag worden.

Deze verhalen worden waar mogelijk omgezet naar de hedendaagse werkelijkheid. Wat kunnen we hiermee in deze tijd, behalve dat het mooie verhalen zijn?

Op deze wijze willen we samen vorm en inhoud gevenFRYSK: ”De Wizebeam waard eartiids brûkt troch de bou- en greidboeren by it ferfier fan it hea en de skeaven weet.

De Wizebeam, ek wol bynstok en pontsjer neamd, waard boppe oer de lading hinne lein en mei tou ûnder oan ’e wein goed fêstskuord: sa bleau alles, al mar hin’ en wer skommeljend, op wei nei de skuorre goed te plak.

De basisskoalle kin en mei ek wurkje as in Wizebeam: ús skoalle wol besykje om fanút in kristlike opfetting alle bern harren gerak te jaan, oan te sluten by wat in bern meibringt, om sa oer tal fan hobbels en bobbels in lyts stapke te setten op wei nei de wrâld fan de grutte minsken.

Men kin yn oerdrachtlike sin de skoalle en har bern ek sjen as in beam mei bledsjes: de woartels (de âlden), de stamme (it bestjoer, de skoalkommisje en de MR) en de tûken (it personiel) soargje der foar dat it de bern (de bledsjes) oan neat ûntbrekt.

De kristlike skoalle nimt yn dit stik fan saken wol in hiel bysûnder plakje yn: de Wiisheid fan de Hear mei oan de bern trochferteld wurde en fan dêrút meie wy meiinoar wurkje oan de fuortsetting fan it kristlik ûnderwiis.”Betekenis Logo
Het wiel is open om aan te geven dat we een open school willen zijn waar een ieder, die zich kan vinden in ons schoolconcept, van harte welkom is.

De pijl, in de kleuren van de regenboog, refereert aan de identiteit van de school en geeft tegelijk aan dat ieder bij ons welkom is ongeacht de geaardheid.

Hij omarmt en beschermt als het ware. Teken van geborgenheid, de veelkleurigheid aan kinderen met hun talenten en mogelijkheden, waarbij we hen graag willen helpen die te ontdekken en te ontwikkelen.

Daarnaast geeft de pijl aan dat we vooruit willen, de toekomst in. Het wiel en de pijl verwijzen ook naar de naam van de school.