Partnerschap ouders
Partnerschap ouders

We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling en opvoeding plaatsvindt in een wisselwerking tussen school en ouders, daarom zijn ouders onmisbaar en worden actief betrokken bij de school; we streven naar partnerschap tussen leerlingen, ouders en school. Ouders en leerkrachten vervullen hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leerlingen.Contact

Een goed contact tussen school en thuis is heel waardevol. Dit is een belangrijk uitgangspunt van De Wizebeam. We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school en over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte stelt. Vaak kun je dan bepaalde reacties van kinderen beter plaatsen. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind. Ook doen we als school een beroep op de ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen en te denken binnen de schoolorganisatie.

Stapsgewijs schrijven we nu over verschillende activiteiten waarbij er sprake is van contact tussen school en thuis.Informatiemomenten

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatiemoment. De leerkrachten geven dan informatie over het verloop van het komende jaar.Huisbezoek

- ‑Groep 1: ± 4-6 weken voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd komt de leerkracht van groep 1 langs voor een kennismakingsbezoek.

- ‑In de andere groepen vinden er structureel geen huisbezoeken plaats. Door bepaalde omstandigheden en/of gebeurtenissen kunnen op verzoek van ouders en/of leerkrachten natuurlijk te allen tijde huisbezoeken gepland worden.Keuze voortgezet onderwijs

- ‑In groep 8 heeft de leerkracht in januari overleg met de ouders/verzorgers over de keuze richting voor het voortgezet onderwijs.

--In groep 7 vinden er oudergesprekken plaats m.b.t. de Plaatsingswijzer. Deze speelt een belangrijke rol bij de schoolkeuze. Zie bij hoofdstuk 4.17 Toetsen voor uitgebreide informatie.Informatie

Ale informatie verloopt voor oudersvia het ouderportaal van Mijn School. Ouders krijgen daarvoor een inlogcode zodra hun kind de school bezoekt.Website

Via een eigen website proberen we op gevarieerde wijze de contacten met ouders en andere betrokkenen vorm en inhoud te geven. www.cbs-wizebeam.nlRapportbesprekingen en oudercontacten

De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport waarvan de resultaten met de ouders worden besproken in de maanden februari en juli. In februari hebben we gesprekken met alle ouders. In juni zijn deze gesprekken op aanvraag van de ouders of op uitnodiging van de leerkrachten.

In juni krijgen de ouders van lln. in groep 1 allemaal een uitnodiging voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Reden hiervoor is dat deze kinderen nog geen rapport krijgen.

Ook krijgen in juni alle ouders van de lln. uit groep 7 een uitnodiging voor een gesprek i.v.m. het uitstroomperspectief van hun kind wat de Plaatsingswijzer aangeeft. Dit wordt uitgelegd en besproken.

Daarnaast is er twee keer per jaar in november en april op aanvraag van de ouders of op uitnodiging van de leerkrachteneen oudergesprek mogelijk.

Vanzelfsprekend kunt u altijd tussendoor een gesprek aanvragen bij de leerkracht van uw kind.Schoolkalender

Aan het begin van het schooljaar wordt een overzicht verstrekt waarop alle voor ouders relevante activiteiten/zaken worden vermeld. We streven ernaar tussentijdse wijzigingen en/of toevoegingen steeds zo tijdig mogelijk kenbaar te maken via de nieuwsbrief welke ook op de website te vinden is of via de mail.Op tijd beginnen

Een van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn afspraken nodig. De jongste kinderen worden vaak door de ouders gebracht. We hebben afgesproken dat de kinderen vanaf 8.05 uur mogen worden gebracht, anders moeten ze veel te lang wachten voor de les begint en de juf heeft de tijd nodig voor de voorbereiding van de dag.

Samenvattend vragen we dus aan de ouders bewust om te gaan met het binnenbrengen van m.n. onze jongste kinderen.

Vijf minuten voor schooltijd gaat de bel en mogen de kinderen rustig naar binnen lopen. Bij de tweede bel starten de lessen.Wilt u als het hard regent uw kinderen wat later naar school sturen, zodat ze bij het gaan van de eerste bel meteen naar binnen kunnen lopen?Pleinwacht

’s Ochtends is er eenkwartier voordat de bel gaat een pleinwacht op het schoolplein aanwezig evenals in de pauze.Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse (BSO) op onze school wordt verzorgd door KidsFirst.

Wij denken dat de kwaliteit van de opvang bij deze organisatie is gewaarborgd.

Aanmelden kan via de website www.kidsfirst.nl of door te bellen met het kantoor

te Grou 088-0350400.

Peuteropvang

Kids First verzorgt ook de peuteropvang binnen onze school.

Samen met de school wordt gewerkt aan een integrale ontwikkeling van het kind. De school zorgt voor het onderwijs en Kids First zorgt voor de opvang. De opvang gebeurt in het gebouw van de school.

Vanzelfsprekend bent u vrij om voor buitenschoolse opvang gebruik te maken van een andere organisatie of instelling.Financiën
Financiën

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten, middels een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage wordt door de school gebruikt om gemaakte kosten te dekken waarvoor de overheid geen vergoeding geeft.

Wettelijk is voorgeschreven dat ouders hiervoor een overeenkomst tekenen. Dat gebeurt bij ons op school met een doorlopende machtiging gedurende de schoolperiode.

De ouderbijdragen worden in de maanden november en april geïnd samen met de bedragen voor het schoolreisje, kamp gr 8 en schoolschaatsen gr 5,6.De bijdragen zijn als volgt samengesteld:

ouderbijdrage:€ 15,00 per kind

schoolreis gr. 1/ 2:€ 27,50 per kind

schoolreis gr. 3 t/m 7:€ 35,00 per kind

schoolkamp gr. 8:€ 77,50 per kind

schoolschaatsengr 5/6 €19,00 per kindMocht u niet in staat zijn deze bedragen te betalen, dan is er de mogelijkheid dat de stichting Leergeld dit van u overneemt.

Als uw inkomen als ouder(s) lager is dan 120% van het minimumloon of er hoge lasten zijn waardoor er netto weinig overblijft, ga dan naar www.kindpakket.nl daar staan alle vergoedingen op een rij en kunt u heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!Gezonde school
Woensdag Waterdag

Suikerhoudende dranken zijn niet gezond en zien we daarom liever niet in onze school.

Omdat we de kinderen daar bewust van willen maken hebben we de woensdag uitgeroepen tot waterdag.

Dat betekent dat de kinderen op deze dag in de pauze water drinken.Pauze / lunch / gezond eten en drinken

’s Ochtends hebben de kinderen (groep 3 t/m 8) speelkwartier van 10.00 uur tot 10.15 uur.

Voor de leerlingen uit de kleutergroepen 1 en 2 gelden flexibele pauzetijden aansluitend op de tijden van de overige groepen.

Voor de pauze is het belangrijk dat de kinderen voedzaam en gezond eten en drinken.

Dit voorziet hen van de broodnodige energie voor een goede concentratie.

We denken daarbij met name aan fruit en/of een bruine boterham. Drinken graag in een afgesloten beker mee geven en bestaande uit water, melk of karnemelk. Dit zijn gezonde dorstlessers.

Voor de kinderen uit m.n. de groepen 1 t/m 3 willen we graag dat het fruit voor de pauze klaargemaakt en meegegeven wordt in een afgesloten bakje. Dit bakje graag voorzien van de naam van het kind.

Lunch

De lunchpauze met daarin aansluitend speelkwartier is van 11.30 uur tot 12.00 uur.

Wat mogen de kinderen meenemen voor de lunch?
We vragen de kinderen een verantwoorde lunch (brood) mee te nemen in een bakje en drinken in een goed afgesloten beker. Zowel bakje, beker als deksels voorzien van naam.
(Ontbijt-)koek en snoep worden niet toegestaan.

De school laat ouders vrij eigen keuzes te maken in het drinken dat wordt meegegeven.
Op de voorlichtingssite van de overheid over voeding staan adviezen over verantwoorde lunches voor kinderen.

Waarom moet de lunch beslist in een bakje en een beker worden meegenomen?
Duurzaamheid en de kinderen daarvan bewust maken vinden we belangrijk vanuit onze identiteit. Een broodbakje en beker kunnen dagelijks worden afgewassen en opnieuw gebruikt, wel zo duurzaam.
Goed met het milieu en de aarde omgaan is een verantwoordelijkheid waar we zorg voor willen dragen.

Daar past bij dat we zo weinig mogelijk afval willen produceren.Waarom moet mijn kind een theedoek meenemen?
De theedoek wordt op tafel gelegd voor het eten. Eventueel knoeien wordt dan door de theedoek opgevangen.

Dit houdt het klaslokaal schoon. Graag voorzien van naam.

De school beschikt over textielstiften die hiervoor eventueel gebruikt kunnen worden.G.G.D. Fryslân
GGD FryslânNaar aanleiding van de landelijke maatregelen tegen het coronavirus zijn alle scholen per 16 maart 2020 gesloten. Dit betekent dat alle geplande schoolonderzoeken voor vijf- en tienjarigen door de doktersassistente, jeugdverpleegkundige en jeugdarts van GGD Fryslân niet doorgaan. Hoe en wanneer deze alsnog worden ingehaald, kunnen we nog niet zeggen. Dit hangt af van de ontwikkelingen van het virus en de beslissingen van de Rijksoverheid.

Ondanks dat we niet op locatie werken, zijn wij in deze periode natuurlijk wél beschikbaar om vragen te beantwoorden en advies te geven. Zowel voor ouders als voor u als professional.

Ook zullen we leerlingen waar nu extra zorg voor nodig is aandacht blijven geven. De vorm kan daarin wel veranderen naar meer telefonisch contact of een uitnodiging op een GGD locatie.Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht op de pagina: .

www.ggdfryslan.nl/intern/coronavirus.

Voor andere vragen kunt u ons bellen of een e-mail sturen

Onze contactgegevens:Hetty Frodl, jeugdarts

088-2299464

h.frodl@ggdfryslan.nlBerthe Pennings, jeugdverpleegkundige

088-2299919

b.pennings@ggdfryslan.nlDebbie Hiemstra, doktersassistente

0882299273

d.hiemstra-arendz@ggdfryslan.nl